Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na zasadnutie OZ

 10.06.2022

                  V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a doplnkov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 10.06.2022 (piatok) o 17:00 hodine v budove Obecného úradu.

Návrh programu zasadnutia:

1.     Otvorenie

2.     Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.     Kontrola plnenia uznesení

4.     Záverečný účet obce

5.     Plán kontrolnej činnosti

6.     Aplikácia munipolis

7.     Výzva IROP – MAS chodník

8.     Výzva IROP – MAS wc škôlka

9.     Enviromentálny fond – zateplenie KD

10.   Členský príspevok Mikroregión – vodovod

11.   Žiadosť – farnosť Horovce

12.   Deň Novešanov

13.   Rôzne

14.   Interpelácia poslancov

15.   Záver

                                                                                                                                       Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obceZoznam článkov:

1 2 3 4 5 >