Zmenšiť textZväčšiť text

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 03.09.2021

     V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a doplnkov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 08.09.2021 (streda) o 17:00 hodine v budove Obecného úradu

Návrh programu zasadnutia:

1.    Otvorenie

2.    Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.    Kontrola plnenia uznesení

4.    Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 18/2019 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školských    

        zariadeniach zriadených obcou

5.    Návrh VZN č. 3/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce

6.    Návrh VZN č. 4/2021 o podmienkach poskytovania dotácií  z rozpočtu obce

7.    Návrh VZN č. 5/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou

8.    Kultúrny dom – aktuálny stav

9.    Informácia o prebiehajúcich prácach v obci

10.  Zapojenie sa do výzvy ministerstva hospodárstva

11.  Cintorín – úprava oplotenia

12.  Rôzne

13.  Interpelácia poslancov

14.  Záver                                                                                                                        


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 >