Zmenšiť textZväčšiť text

Miestne dane, poplatky a cenník služieb

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI:

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný do 31. januára toho zdaňovacieho roka, v ktorom mu vzniká daňová povinnosť podať na predpísanom tlačive podľa druhu priznania:

  • Priznanie - ak daňovník podáva obci daňové priznanie prvýkrát
  • Čiastkové - ak daňovník už podal daňové priznanie, ale vznikla mu nová daňová povinnosť (napr. nadobudol novú nehnuteľnosť kúpou, darovaním, dedením, ...)
  • Opravné - ak daňovník opravuje priznanie k dani pred uplynutím lehoty na podanie priznania
  • Dodatočné - ak daňovník zistí, že v priznaní uviedol nesprávne údaje, a to najneskôr do 4 rokov od konca roka

Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane všetky skutočnosti rozhodujúce pre vznik/zánik daňovej povinnosti. 

DAŇ ZA PSA:

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný FO alebo PO. 

Základom dane je počet psov. 

Sadzba dane: 

5 €/1 pes za kalendárny rok

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY:

Miestny poplatok za komunálne odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je FO, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo PO, ktorá na území obce podniká. V obci funguje systém ročnej známky/120l kontajner bez ohľadu na počet osôb. 

Sadzba dane:

1. Pre domácnosť:

15.€ na osobu

 

Výška poplatku za ročnú známku je 60,- Eur/120l kontajner (bez ohľadu na počet osôb). Pre 240l kontajner je potrebné zakúpiť 2 známky. 

2. Pre právnické osoby:

2,30 Eur/za 1 vývoz 120 l zbernej nádoby a

4,60 Eur/za 1 vývoz 240 l zbernej nádoby v prípade inej zbernej nádoby – adekvátny prepočet

3. Minimálny poplatok je

6 x 2,50 Eur = 15,00 Eur, t.j. min 6 vývozov 120 l odpadu

4. Poplatok za drobný stavebný odpad

0,055 Eur/1 kg stavebného odpadu

Legislatíva:

Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.