Zmenšiť textZväčšiť text

Miestne dane, poplatky a cenník služieb

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI:

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný do 31. januára toho zdaňovacieho roka, v ktorom mu vzniká daňová povinnosť podať na predpísanom tlačive podľa druhu priznania:

  • Priznanie - ak daňovník podáva obci daňové priznanie prvýkrát
  • Čiastkové - ak daňovník už podal daňové priznanie, ale vznikla mu nová daňová povinnosť (napr. nadobudol novú nehnuteľnosť kúpou, darovaním, dedením, ...)
  • Opravné - ak daňovník opravuje priznanie k dani pred uplynutím lehoty na podanie priznania
  • Dodatočné - ak daňovník zistí, že v priznaní uviedol nesprávne údaje, a to najneskôr do 4 rokov od konca roka

Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane všetky skutočnosti rozhodujúce pre vznik/zánik daňovej povinnosti. 

DAŇ ZA PSA:

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný FO alebo PO. 

Základom dane je počet psov. 

Sadzba dane: 

5 €/1 pes za kalendárny rok

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY:

Miestny poplatok za komunálne odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je FO, ktorá má v obci trvalý pobyt, prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce. Právnicka osoba , ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, podnikateľ , ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. V obci funguje systém ročnej známky/120l kontajner bez ohľadu na počet osôb. 

Sadzba dane:

1. Pre domácnosť:

18 € na osobu

Výška poplatku za ročnú známku je 72,- Eur/120l kontajner (bez ohľadu na počet osôb). Pre 240l kontajner je potrebné zakúpiť 2 známky. 

2. Pre právnické osoby:

75,00€ pri frekvencii 26 odvozov  120 l zbernej nádoby za kalendárny rok ( 0,02404€/liter) a

150,00€  pri frekvencii 26 odvozov  240 l zbernej nádoby za kalendárny rok (0,02404€/liter).

prípade inej zbernej nádoby – adekvátny prepočet

3. Minimálny poplatok je

6 x 3 € = 18,00 €, t.j. min 6 vývozov 120 l odpadu

4. Poplatok za drobný stavebný odpad

0,055 Eur/1 kg stavebného odpadu

Legislatíva:

Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad nájdete tu: 

https://www.tusickanovaves.sk/files/2023-12-15-110332-VZN_9_2023_0001.pdf