Zmenšiť textZväčšiť text

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Posúdenie občana na sociálne služby prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Obec Tušická Nová Ves vykonáva sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na nasledovné sociálne služby:

 • zariadenie pre seniorov
 • zariadenie opatrovateľskej služby
 • denný stacionár
 • opatrovateľská služba

Je potrebná: 

 • žiadosť o posúdenie odkázanosti a sociálnu službu,
 • lekársky nález vyplnený obvodným lekárom,
 • kópie správ  a vyšetrení odborným lekárom nie staršie ako 6 mesiacov,
 • kópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní starobného, príp. invalidného dôchodku

Ako má postupovať občan:

Vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami (uvedenými v bode 11 žiadosti) a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ doručíte osobne alebo pošlete na adresu obce Tušická Nová Ves.

1. Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a jej príloh

 • Tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“  vyplní a podpíše občan. K tejto žiadosti priloží tlačivo „Lekársky nález“ aj s kópiami aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení, nie starších ako 6 mesiacov. Tlačivo „Lekársky nález“ vyplní obvodný zmluvný lekár (dátum vyplnenia na tlačive musí byť aktuálny, tzn. - nie starší ako 6 mesiacov). K vyššie spomínanej žiadosti je potrebné doložiť aj Potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške dôchodkových dávok alebo aktuálne rozhodnutie SP ústredia o výške starobného alebo invalidného dôchodku.
 • V prípade hospitalizácie občana ošetrujúci lekár vystaví prepúšťaciu alebo predbežnú prepúšťaciu správu, ktorú občan priloží k tlačivu „Lekársky nález“. Občan môže priložiť aj iné odborné nálezy (nie staršie ako 6 mesiacov). V prípade psychiatrického ochorenia občan je povinný priložiť k tlačivu „Lekársky nález“ aj psychiatrické vyšetrenie s objektívnym psychiatrickým nálezom (nie starším ako 6 mesiacov). Potvrdenie len samotnej diagnózy alebo potvrdenie o dispenzarizácii pacienta na psychiatrickej ambulancii nebude uznané k posúdeniu a bude vyžiadané vyššie uvedené objektívne psychiatrické vyšetrenie.
 • V prípade, že občan z rôznych dôvodov sa nedokáže sám podpísať, v bode č. 10 „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu„ je potrebné lekárske potvrdenie o neschopnosti podpísať sa (toto potvrdenie platí iba pri podaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a v tomto prípade môže žiadosť podpísať aj iná osoba. O zastupovaní v konaní a preberaní listových zásielok pozri časť „Informácia k preberaniu listových zásielok do vlastných rúk“)

2. Vyhotovenie Sociálneho posudku

Po doručení riadne vyplnenej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu so všetkými jeho prílohami na adresu: Obec Tušická Nová Ves, Tušická Nová Ves 167, 072 02 sa pristúpi k posudkovej činnosti. Sociálna pracovníčka obce za účelom vypracovania Sociálneho posudku vykoná návštevu občana v domácnosti a ďalej postupuje podľa § 50 zákona.

3. Vyhotovenie Lekárskeho posudku

Sociálna pracovníčka taktiež zabezpečí vypracovanie Lekárskeho posudku u zmluvného lekára obce. 

4. Vydanie Rozhodnutia o odkázanosti FO na sociálnu službu

Na základe Sociálneho posudku a Lekárskeho posudku sociálna pracovníčka vypracuje Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý sa stane podkladom pre vyhotovenie Rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ktorým sa občanovi (ne)prizná právo na sociálnu službu.

Spôsoby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 

​A. občan súhlasí s výrokom rozhodnutia:

 • do 30 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia sa môže písomne vzdať odvolania (osobne doručí písomné vzdanie sa odvolania do kancelárie Obecného úradu v Tušiciach, alebo vzdanie sa odvolania zašle poštou na adresu Obec Tušická Nová Ves, Tušická Nová Ves 167, 072 02 a sociálny pracovník vyznačí právoplatnosť rozhodnutia ihneď po doručení „Vzdanie sa odvolania“
 • po 30-tich dňoch odo dňa doručenia rozhodnutia nadobúda rozhodnutie právoplatnosť.

B. občan nedosiahol stupeň odkázanosti na žiadanú sociálnu službu a nesúhlasí s výrokom rozhodnutia:

 • z dôvodu zmeny zdravotného stavu počas rozhodovacieho konania alebo nedoložil adekvátne lekárske nálezy k požadovanému stupňu odkázanosti, vtedy má možnosť si podať novú žiadosť o posúdenie na odkázanosť;
 • má možnosť dať rozhodnutie preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku a podať opravný prostriedok v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia na príslušnom krajskom súde.

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (originál) - žiadateľ posiela do zariadenia, ktoré mu poskytne sociálnu službu. K rozhodnutiu prikladá: Potvrdenie ošetrujúceho lekára o aktuálnom zdravotnom stave (bezinfekčnosť); kópiu Potvrdenia o výške dôchodkových dávok za predchádzajúci rok (Sociálna poisťovňa) a Čestné vyhlásenie o majetku (overený podpis na matrike).

Informácie k preberaniu listových zásielok adresovaných do vlastných rúk: 

Listové zásielky (napr. výzva na doloženie lekárskych nálezov, Rozhodnutie o prerušení konania, Posudok a Rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu a pod.) sú zasielané v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších zmien a doplnkov, do vlastných rúk na meno účastníka konania (fyzická osoba, ktorej sa má poskytovať sociálna služba):

 • na adresu jeho trvalého bydliska, alebo
 • na adresu, ktorú uvedie v žiadosti a na ktorej sa zdržiava.

Pokiaľ účastník konania je maloletá osoba, alebo nie je schopný prevziať listovú zásielku určenú do vlastných rúk, listová zásielka sa doručuje:

 • zákonnému zástupcovi,
 • osobe splnomocnenej na preberanie zásielok - táto osoba však nemôže vykonávať ďalšie úkony spojené s konaním (podávanie opravných prostriedkov, podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, atď.),
 • osobe splnomocnenej na zastupovanie v plnom rozsahu v konaní vo veci posudzovania odkázanosti na sociálnu službu - táto osoba môže vykonávať všetky úkony spojené s konaním (podanie žiadosti, preberanie poštových zásielok, podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, podávanie opravných prostriedkov atď.),
 • opatrovníkovi – pokiaľ je účastník konania zbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony.