Zmenšiť textZväčšiť text

Žiadosť o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky

Žiadosť o pripojenie - voda

Pri podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:

 • Doklad totožnosti
 • Doklad oprávňujúci na podnikanie alebo činnosť
 • List vlastníctva
 • Parcelný snímok z pozemkovej evidencie
 • Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti
 • Čestné vyhlásenie (napr. ak je nehnuteľnosť/pozemok/šachta v spoluvlastníctve viacerých osôb, resp. vo vlastníctve inej osoby ako žiadateľa)
 • Projektovú dokumentáciu prípojky

2. podpísať (žiadosti/zmluvy vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):

Doklady a dokumentácia požadovaná k zriadeniu pripojenia je uvedená v Čl. 5 Technických podmienok pripojenia.

Ukážky montážnych prác a zariadení

Zjednodušený situačný náčrt je postačujúci v týchto prípadoch:

 • rekonštrukcia jestvujúcej vodovodnej prípojky
 • zrušenie paušálneho odberu vody
 • zaevidovanie pripojenia na verejný vodovod (legalizácia neoprávneného odberu)
 • práce súvisiace s odstránením nedostatkov, ak pripojenie odberného miesta nevyhovuje aktuálnym technickým podmienkam pripojenia na verejný vodovod (zmena umiestnenia vodomera, nevyhovujúca šachta atď.)
 • práce súvisiace s pripojením na verejný vodovod, ak sa realizuje rozšírenie verejného vodovodu v obci
 • zriadenie vodovodnej prípojky (vrátane Projektu „Prípojka za 1 EUR) – okrem novostavieb, ak je žiadateľom fyzická osoba

Vyhotoviť zjednodušený situačný náčrt nemusí zákazník sám, môže o to požiadať VVS, a.s. za poplatok 30 EUR s DPH.
Napríklad na riešenie vodovodnej  prípojky okrem zjednodušeného náčrtu potrebuje zákazník:
a) Doklady potrebné k uzatvoreniu Zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzania odpadových vôd a Zmluvy o dielo (doklad totožnosti, výpis z OR)
b) List vlastníctva
c) Parcelný snímok z pozemkovej evidencie v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá sa má na verejný vodovod napojiť.

Na zákazníckom centre bude žiadateľovi vyhotovená žiadosť a zmluva o dielo a budú mu predložené stanovenia technických podmienok pripojenia. Po splnení technických podmienok pripojenia bude žiadateľovi následne vyhotovená a predložená zmluva o dodávke vody, odvádzaní odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou.

Žiadosť o pripojenie - kanál

Pri podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:

 • Doklad totožnosti
 • Doklad oprávňujúci na podnikanie alebo činnosť
 • List vlastníctva
 • Parcelný snímok z pozemkovej evidencie
 • Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti
 • Čestné vyhlásenie (napr. ak je nehnuteľnosť/pozemok/šachta v spoluvlastníctve viacerých osôb, resp. vo vlastníctve inej osoby ako žiadateľa)
 • Projektovú dokumentáciu prípojky   
 • Čestné vyhlásenie o smerných číslach spotreby vody (v prípade, ak je odvádzanie do verejnej kanalizácie nemerané)

2. podpísať (žiadosti/zmluvy vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):

Doklady a dokumentácia požadovaná k zriadeniu pripojenia je uvedená v Čl. 5 Technických podmienok pripojenia.

Ukážky montážnych prác a zariadení

Zjednodušený situačný náčrt je postačujúci v týchto prípadoch:

 • rekonštrukcia jestvujúcej kanalizačnej prípojky
 • zrušenie paušálneho odvádzania vody
 • zaevidovanie pripojenia na verejnú kanalizáciu (legalizácia neoprávneného vypúšťania)
 • práce súvisiace s odstránením nedostatkov, ak pripojenie odberného miesta nevyhovuje aktuálnym technickým podmienkam pripojenia na verejnú kanalizáciu (nevyhovujúca kanalizačná šachta, atď.)
 • práce súvisiace s pripojením na verejnú kanalizáciu, ak sa realizuje rozšírenie verejnej kanalizácii v obci
 • zriadenie kanalizačnej prípojky, pričom sú zrealizované kanalizačné prípojky od hlavného potrubia po hranicu pripájanej nehnuteľnosti, tzn. časť prípojky
 • zriadenie kanalizačnej prípojky (vrátane tlakovej kanalizačnej prípojky a Projektu „Prípojka za 1 EUR – okrem novostavieb), ak je žiadateľom fyzická osoba

Na zákazníckom centre bude žiadateľovi vyhotovená žiadosť a zmluva o dielo a budú mu predložené stanovenia technických podmienok pripojenia. Po splnení technických podmienok pripojenia bude žiadateľovi následne vyhotovená a predložená zmluva o dodávke vody, odvádzaní odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou.