Zmenšiť textZväčšiť text

Overovanie listín

Overovanie podpisov a listín sa vykonáva na Obecnom úrade v Tušickej Novej Vsi počas úradných hodín.

OVEROVANIE PODPISOV:

Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná a nesmie ju podpísať iná osoba. Pri overovaní podpisu sa občan podpisuje priamo pred pracovníkom Obecného úradu do osvedčovacej knihy. Pri overovaní podpisu občan preukazuje svoju totožnosť platným občianskym preukazom.  

Pri overení podpisu chorých a bezvládnych občanov je overenie potrebné vopred dohodnúť osobne alebo telefonicky na tel. čísle: 056/6495 711.

Osvedčovacia doložka pravosti podpisu na listine obsahuje: 

 • meno a priezvisko osoby, ktorej podpis bol osvedčený
 • rodné číslo FO, ktorej podpis bol osvedčený
 • adresu trvalého pobytu FO, ktorej podpis bol osvedčený
 • údaj, že podpis na listine urobila alebo uznala za svoj vlastný FO, ktorej podpis bol osvedčený
 • poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe
 • druh a číslo OP v čase osvedčovania
 • miesto a dátum osvedčenia

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz

Poplatok za overenie podpisu:

2,00 €/1 podpis

OVEROVANIE LISTÍN:

Overovaním kópií listín Obecný úrad potvrdzuje pravosť a zhodu s predloženým originálom, ktorý je vždy potrebné predložiť spolu s platným občianskym preukazom. Za originál sa považuje aj osvedčená kópia. Pri overovaní sa overuje obsah listiny. Nie je možné overiť iba vybranú časť z celku samostatne. Je potrebné overiť celú listinu.

Potrebné doklady:

 • originál listiny
 • platný občiansky preukaz

Poplatok:

2,00 €/1 strana

Obecný úrad v Tušickej Novej Vsi neoveruje:

 • listiny v akomkoľvek cudzom jazyku a listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • kópie občianskych preukazov, pasov a iných dokladov
 • výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností, z listov vlastníctva, z identifikácie parciel a pod.
 • rozhodnutia (súdne, stavebné, ...)
 • výpis z registra trestov
 • v prípade, že nemožno porovnať odpis listiny s predloženou kópiou
 • v prípade, že sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou