Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na zasadnutie OZ

 05.08.2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a doplnkov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 10.08.2022 (streda) o 17:00 hodine v budove Obecného úradu Tušická Nová Ves

Návrh programu zasadnutia:

1.    Otvorenie

2.    Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.    Kontrola plnenia uznesení

4.    Úprava rozpočtu

5.    Úlohy ku Dňu Novešanov

6.    Rôzne

7.    Diskusia

8.    Záver

                                                                                                                                     

                                                                                                                           Ing. Jarmila Vaľovská,

                                                                                                                                 starostka obceZoznam článkov:

1 2 3 4 5 >