Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na zasadnutie OZ 1.7.2022

 29.06.2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a doplnkov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 01.07.2022 (piatok) o 17:00 hodine v budove Obecného úradu Tušická Nová Ves

Návrh programu zasadnutia:

1.    Otvorenie

2.    Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.    Kontrola plnenia uznesení

4.    Určenie volebného obvodu a určenie počtu poslancov OZ pre voľby do orgánov do samosprávy obcí

5.    Určenie rozsahu výkonu starostu obce na nové volebné obdobie r. 2022 - 2026

6.    Schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostke obce Ing. Jarmile Vaľovskej za rok 2022 v prípade

       nezvolenia do funkcie starostky obce vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

7.    Informácia o rozpočte na výstavbu chodníka v Tušickej Novej Vsi

8.    Informácia o akcii Deň Novešanov

9.    Rôzne

10.  Diskusia

11.  Záver

Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obceZoznam článkov:

1 2 3 4 5 >