Zmenšiť textZväčšiť text

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

 02.11.2021

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len "okresný úrad v sidle kraja") podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") dňa 11.10.2021 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja". 

Správa o hodnotení strategického dokuentu a návrh strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: 

 http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic

Verejnosť môže doručiť svoje písobné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe. Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona prihliadať. 

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu. 

Okresný úrad v sídle kraja zároveň oznamujeme, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční dňa 10.11.2021 o 9:00 hod. v sídle Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č.1, Košice, v zasadacej miestnosti č. 310 (v súlade s platnou Metodikou COVID automatu). 


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 >