Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZ

 14.06.2021

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a doplnko

                                                                                  zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 17.06.2021 (štvrtok) o 17:00 hodine v budove Obecného úradu

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Návrh Záverečného účtu obce TNV za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce

5. Návrh plánu práce a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021

6. Kompostovisko a triedený zber v obci

7. Informácia o súčasných aktivitách v obci

8. Rôzne

9. Interpelácia poslancov

10. Záver

                                                                       .................................................................

                                                                         Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce


1 2 3 4 5

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár