Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 26.03.2021

     V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a doplnkov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 26.03.2021 (piatok) o 17:00 hodine v budove Obecného úradu

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Dopad Covid-19 na našu obec

5. Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce

6. Návrh VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou, Návrh VZN o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v obci

7. Rôzne

8. Interpelácia poslancov

9. Záver

                                                                                                                                    

1 2 3 4 5

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár