Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Výstavba elektrickej nabíjacej stanice v Tušickej Novej Vsi Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Perun Elektromobility, s.r.o.
0.00 €
Realizácia zberu jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Fúra s.r.o.
0.00 €
Dodatok Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: ZIKRA s.r.o.
0.00 €
Služba osvetlenia Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Poskytnutie služieb v oblasti triedeného zberu z komunálneho odpadu Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Fúra s.r.o.
0.00 €
Dodatok Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: SAVE2, s.r.o.
0.00 €
Dodatok k zmluve Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: MO&AD, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o výkone správy majetku Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: VVS, a.s.
0.00 €
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Dodatok k zmluve o dodávke plynu Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Služby civilnej obrany Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Ing. Ján Kočiš BEPOP
0.00 €
Dodatok č. 3 Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Zhotovenie diela: vstupný chodník k budove materskej školy Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: BETOSTAV spol. s r.o., Sečovce
0.00 €
Poradenské a konzultačné služby pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: ZIKRA s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku Odb.: OZ Novešan
Dod.: Obec Tušická Nová Ves
0.00 €
Dodávka tovaru a prác k realizácii projektu "Úprava verejného priestranstva pri MŠ" Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: BETOSTAV spol. s r.o., Sečovce
0.00 €
zmluva o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Webex media, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o úvere Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Prima Banka
0.00 €
Dôveryhodná služba vydávania certifikátov a pridružené služby Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Dising a.s.
0.00 €
Vykonať servisné práce na zariadení GHP v objekte Materská škola Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie podpory formou dotácie na projekt- Úprava verejného priestranstva v obci Tušická Nová Ves - Lokalita pri MŠ Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
4124.91 €
Tušická Nová Ves - Obecný vodovod Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Environmentálny fond
142004.51 €
Zmena ceny diela Zmluvy o dielo Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: EUROVIA SK a.s.
0.00 €
Realizácia stavby: Tušická Nová Ves - obecný vodovod, podľa znenia tohto dodatku Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
0.00 €
Zmena Zmluvy č. 013/07/06/2018 Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: SAVE2, s.r.o.
0.00 €
Realizácia stavby: Tušická Nová Ves - obecný vodovod Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
149421.07 €
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Realizácia stavby: Tušická Nová Ves - obecný vodovod Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
171275.14 €
Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP Odb.: Združenie obcí ONDAVA
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Poskytovanie poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činností, administratívna, normotvorná a právna pomoc Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: MO&AD, s.r.o.
0.00 €
Vykonanie diela "Odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne" Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Superyde Group s.r.o.
45030.96 €
Zabezpečenie úkonov spojenými s procesom verejného obstarávania Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: DENEBOLA, s.r.o.
100.00 €
Výdavky projektu a NFP Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Zhotovenie diela „Oprava a maľba vnútorných stien budovy MŠ v obci Tušická Nová Ves" Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Matúš Zalužický
25345.95 €
Zabezpečiť výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe "Viacúčelové športové ihrisko - Tušická Nová Ves" Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: ASING s.r.o.
0.00 €
Doplnenie k Zmluve o dielo č. 2018/06 Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: DAG SLOVAKIA, a.s.
0.00 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie na výstavbu detského ihriska Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
8500.00 €
Zmena zmluvy čl.3 Výdavky projektu a NFP Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Vypracovanie energetického certifikátu budovy Materskej školy v obci Tušická Nová Ves v rámci projektu "obnova budovy materskej školy v obci Tušická Nová Ves" Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: LicEA s.r.o.
0.00 €
Dodávka diela "Detské ihrisko Tušická Nová Ves" Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: PLAYSYSTEM, s.r.o.
13000.00 €
Úprava rozmerov dodávaných otvorových konštrukcií, doplnenie stavebných prác nevyhnutných pre riadne odovzdanie diela bez závad v zmysle ZoD, zmena čl. V. CENA DIELA, bod 5.1 Zmluvy o dielo Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: DAG SLOVAKIA, a.s.
254552.27 €
Realizácia stavebných prác "Rekonštrukcia MK v obci Tušická Nová Ves" Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: EUROVIA SK a.s.
58762.75 €
Dodávka tovaru Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Ing. Peter Handura - HanTec
5996.10 €
Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP Odb.: Združenie obcí ONDAVA
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri Spracovaní osobných údajov Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
0.00 €
Zabezpečiť mediálnu reklamu v prospech objednávateľa Odb.: EKOÚNIA s.r.o.
Dod.: Obec Tušická Nová Ves
100.00 €
Prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie Odb.: Komunálna poisťovňa, a.s.
Dod.: Obec Tušická Nová Ves
50.00 €
Zhotovenie diela - stavby "Obnova budovy Materskej školy v obci Tušická Nová Ves" Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: DAG SLOVAKIA, a.s.
250997.14 €
Výkon stavebného dozoru Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: DVJ Company s.r.o.
5460.00 €
Zabezpečiť mediálnu reklamu v prospech objednávateľa Odb.: Agroves
Dod.: Obec Tušická Nová Ves
150.00 €
Zabezpečiť mediálnu reklamu v prospech objednávateľa Odb.: MI - PLASTIK Plus a.s.
Dod.: Obec Tušická Nová Ves
100.00 €
Vykonanie diela "Modernizácia hasičskej zbrojnice a novostavba garáže - hasičskej zbrojnice" Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: ELPE stav s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na víťazný projekt Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Nadácia COOP Jednota
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Milan Bálint
Dod.: Obec Tušická Nová Ves
0.00 €
Zabezpečenie služieb pre projekt "Obnova budovy Mterskej škôlky v Tušickej Novej Vsi, 310041H226" Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
0.00 €
Vykonávanie činností týkajúce sa služieb (GDPR) Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: SAVE2, s.r.o.
0.00 €
Podpora predchádzania vzniku BRKO vybavením domácností kompostérmi v obciach Združenia obcí Ondava Odb.: Združenie obcí ONDAVA
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Obnova budovy Materskej škôlky v Tušickej Novej Vsi Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Poskytnutie audítorských služieb Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Ing. Ján Miľovčík
0.00 €
Vypracovanie žiadosti o dotáciu poskytovanú Environmentálnym fondom Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: LAUREOLA SK, s.r.o.
0.00 €
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
uzavretie grantového účtu pre potreby projektu Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Prima Banka
0.00 €
Poskytnutie dotácie na zabezpečenia materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
Vypracovanie žiadosti, odborná asistencia a konzultácie Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.
0.00 €
Vyhotovenie a dokončenie diela : Viacúčelové športové ihrisko - Tušická Nová Ves" Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: GTM Plus s.r.o.
0.00 €
Zhotovenie diela na základe súčinnosti a dokumentov poskytnutých objednávateľom v súlade s výzvou č. 22/PRV/2017 Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Združenie VIDIEK
0.00 €
Zhotovenie diela - stavby "Rekonštrukcia domu smútku Tušická Nová Ves" Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: NOVICOM s.r.o.
0.00 €
Nájom priestorov - predajňa Odb.: COOP Jednota Michalovce, spotrebné družstvo
Dod.: Obec Tušická Nová Ves
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre projekt "Modernizácia existujúcej hasičskej zbrojnice a novostavba garáže - hasičskej zbrojnice" Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Ing. Renáta Gorásová - ARCHA
0.00 €
Umiestnenie reklamného baneru Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Komunálna poisťovňa
0.00 €
Zmluva o zhotovení stavby - "Úprava verejného priestranstva pri kultúrnom dome - Tušická Nová Ves spevnené plochy a terénne sadové úpravy" Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o.
0.00 €
Zabezpečiť mediálnu reklamu v prospech objednávateľa Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: UNIMONT - VMS, s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie vizuálnej reklamy Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Ing. Ladislav Lackovič
0.00 €
Zabezpečiť mediálnu reklamu v prospech objednávateľa Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: AGROVES s.r.o.
0.00 €
Reklama a propagácia objednávateľa Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Ekoúnia s.r.o.
0.00 €
Verejné obstarávanie za účelom výberu dodávateľa: "Obnova budovy materskej školy v obci Tušická Nová Ves" Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: I&Z Tender s.r.o.
0.00 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní podpory z fondu formou dotácie Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
0.00 €
Zmluva o bežnom účte Odb.: Združenie obcí ONDAVA
Dod.: Prima Banka
0.00 €
Dodatok č.1 k zmluve o dielo Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: EUROVIA SK a.s.
0.00 €
Zhotovenie stavby - "Úprava verejného priestranstva pri kultúrnom dome v obci Tušická Nová Ves" Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: EUROVIA SK a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
Dodávka tovaru k realizácii projektu "Úprava verejného priestranstva" Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: BETOSTAV spol. s r.o., Sečovce
0.00 €
Poskytovanie aktualizácií, systémovej podpory, práva na použitie Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Dodanie a montáž kamerového systému Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: NOVA TRAINING s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality "Kamerový systém v obci Tušická Nová Ves" Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Verejné obstarávanie za účelom výberu dodávateľa: "Obnova budovy materskej školy v obci Tušická Nová Ves" Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: I&Z Tender s.r.o.
0.00 €
Služby verejného obstarávania Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: ZIKRA s.r.o.
0.00 €
Doplnenie zmluvy Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: DataCentrum elektornizácie územnej samosprávy slovenska (DEUS)
0.00 €
Právo na použitie Programov Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
poskytnutie úveru Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Prima Banka
0.00 €
Prevod majetku obce Tušice nadobudnutého v rámci projektu "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II.etapa" Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Obec Tušice
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie a podklady pre podanie žiadosti o dotáciu na NFP Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: TOPTECH - OZ
0.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: KSK
0.00 €
Prenájom pozemku Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: AGROVES s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie na financovanie realizácie projektu "Deň Novešanov 2016" Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: KSK
0.00 €
Poradenské služby pri vypracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: MVL Štefánek s.r.o.
0.00 €
Poradenské služby pri vypracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: MVL Štefánek s.r.o.
0.00 €
Poradenské služby pri vypracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: MVL Štefánek s.r.o.
0.00 €
Poradenské služby pri vypracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: MŽP - Environmentálny fond
0.00 €
zabezpečenie reklamy a propagácie objednávateľa v reklamnej udalosti Deň Novešanov Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Ekoúnia s.r.o.
0.00 €
projektová dokumentácia - zadanie stavby a projekt stavby Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Občiansky inštitút vzájomné spolunažívanie
0.00 €
Vyhotovenie diela: ŽÚ MK v obci Tušická Nová Ves Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: EUROVIA SK a.s.
0.00 €
Kúpa motorového vozidla Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Vaclav Paliga
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s opadmi z obalov Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Vytvorenie webstránky, domény a webhostingu Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Webex media, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie, rozpočtu a zadania Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Ing. Juraj Danko
0.00 €
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania postupom podlimitnej zákazky Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: PS Agentúra s.r.o.
0.00 €
Prevádzka IS DCOM Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: ELEKTROZEMPLIN s.r.o.
0.00 €
Nájom majektu prenajímateľa - časti budovy Kultúrneho domu Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: KROMKA, n.o.
0.00 €
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania postupom podlimitnej zákazky Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: PS Agentúra s.r.o.
0.00 €
dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd a odvádzanie vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: VVS, a.s.
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Architektonická agentára
0.00 €
Konzultačné služby pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: ZIKRA s.r.o.
0.00 €
Vypožičanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
grantový účet Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Prima Banka
0.00 €
Odplatný prevod vlastníckeho práva k hnuteľným veciam - počítačom Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
0.00 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri obce Tušická Nová Ves Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Zaphir s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Poskytnutie finančného grantu Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Nadácia Tesco
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie na verejné priestranstvá v obci Tušická Nová Ves Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Architektonická agentára
0.00 €
Poradenské služby Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: ZIKRA s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia exteriéru DN Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Hotovčín Milan
5320.00 €
Cedácia častí stavby Kanalizácia a ČOV T-TNV-H časť C Odb.: VVS, a.s.
Dod.: STAVOS, s.r.o.
0.00 €
Kúpa plynových peci pre KD Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: RKC na Slovensku, CZ Tušice
200.00 €
Zmluva o úvere Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Prima Banka
118000.00 €
programové vybavenie Topset Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
216.00 €
predaj časti kanalizácie Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: VVS, a.s.
92323.01 €
rekonštrukcia sociálneho zariadenie v budove OcÚ Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Peter Čižmár
2171.70 €
rekonštrukcie vstupnej chodby Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Peter Čižmár
1700.00 €
výška príspevky-dodatok č.1 Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: ING Tatry-Sympatia, d.d.s.,a.s.
20.00 €
príspevok na DDS Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: ING Tatry-Sympatia, d.d.s.,a.s.
20.00 €
spracovanie prieskumov, rozborov a návrh UP Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: A-Projekt Mi
11460.40 €
dotácia na vypracovanie UP-obce Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: MDVaRR SR
6972.42 €
zámena parciel medzi učastníkmi Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: AGROVES s.r.o.
1.00 €
Požiarna ochrana Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Vladimír Mišľan
50.00 €
cenník Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Fúra s.r.o.
1.00 €
odstúpenie Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Ekoúnia s.r.o.
1.00 €
odstúpenie časti diela Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: STAVOS, s.r.o.
1.00 €
vodovod rady 3-13 a 3-19 Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: VVS, a.s.
1.00 €
Dodávka a montáž okien na OcÚ Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Robin Slovakia s.r.o.
4352.40 €
zmena fakturácie Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
zámena parciel medzi učastníkmi Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: AGROVES s.r.o.
0.00 €
časť stavby -Obecný vodovod rad 3-15 Odb.: VVS, a.s.
Dod.: STAVOS, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o aktualizácii programov Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
rekonštrukcia VO Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: SATICH-Ján Chudý
10568.04 €
Zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
350.00 €
dotácia organizátorovi Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: KSK
2500.00 €
Detské ihrisko Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: MŽP - Environmentálny fond
3216.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár