Aktuality

Zverejnenie zámeru

 28.03.2022

Zverejnenie zámeru predaja/prenájmu majetku obce

Obec Tušická Nová Ves podľa § 9a ods. 6 a 7 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje svoj zámer v súlade s uznesením č.24/2021 zo zasadnutia konaného 14.12.2021.

Obecné zastupiteľstvo v obci Tušická Nová Ves:

a) schvaľuje predaj novovytvorenej parcely registra C KN s parcelným číslom 1/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmerie 13m2 v súlade s ustanovením §9a ods. 5 zákona o majetku obcí. Za dodržania zákonných podmienok §9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obci v platnom znení.

Geometrický plán č. 21.01541/2021 zo dňa 24.08.2021 ako podklad pre právny úkon vyhotovil Hrdlička-Slovakia s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 Košice, IČO: 36579009 a úradne overil Okresný úrad Michalovce, katastrálny odbor dňa 12.10.2021 pod č. G1-516/2021.

                                                                                                     

                                                                                                      Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce Tušická Nová Ves

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár