Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

 29.11.2019

     V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a doplnkov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 06.12.2019 (piatok) o 17:00 hodine v budove Obecného úradu

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o financovaní Materskej školy a školských zariadení zriadených obcou

5. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

6. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

7. Návrh VZN o daniach vyberaných obcou

8. Vyúčtovanie vodovod

9. Návrh rozpočtu na rok 2019-2020

10. Správa o začatých projektoch

11. Informácia o rekonštrukcii elektrického vedenia

12. Kultúrne akcie v obci

13. Interpelácia poslancov

14. Záver

                                                                                                                              Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce Tušická Nová Ves

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár