Miestne dane a poplatky

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI:

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný do 31. januára toho zdaňovacieho roka, v ktorom mu vzniká daňová povinnosť podať na predpísanom tlačive podľa druhu priznania:

  • Priznanie - ak daňovník podáva obci daňové priznanie prvýkrát
  • Čiastkové - ak daňovník už podal daňové priznanie, ale vznikla mu nová daňová povinnosť (napr. nadobudol novú nehnuteľnosť kúpou, darovaním, dedením, ...)
  • Opravné - ak daňovník opravuje priznanie k dani pred uplynutím lehoty na podanie priznania
  • Dodatočné - ak daňovník zistí, že v priznaní uviedol nesprávne údaje, a to najneskôr do 4 rokov od konca roka

Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane všetky skutočnosti rozhodujúce pre vznik/zánik daňovej povinnosti. 

DAŇ ZA PSA:

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný FO alebo PO. 

Základom dane je počet psov. 

Sadzba dane: 

4 €/1 pes za kalendárny rok

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY:

Miestny poplatok za komunálne odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je FO, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo PO, ktorá na území obce podniká. V obci funguje systém ročnej známky/120l kontajner bez ohľadu na počet osôb. 

Sadzba dane:

1.    Pre domácnosť:

0,0125 €/liter za vývoz

výška poplatku bude ako súčin sadzby x frekvencia vývozu (26) x objem zbernej nádoby alebo vrecia v litroch (vrece má objem 120 l), nádoby sú 120 a 240 litrové

Výška poplatku za ročnú známku je 39,- Eur/120l kontajner (bez ohľadu na počet osôb). Pre 240l kontajner je potrebné zakúpiť 2 známky. 

2.    Pre právnické osoby:

1,65 Eur/za 1 vývoz 120 l zbernej nádoby a

3,30 Eur/za 1 vývoz 240 l zbernej nádoby v prípade inej zbernej nádoby – adekvátny prepočet

3.    Minimálny poplatok je

6 x 1,50 Eur = 9,00 Eur, t.j. min 6 vývozov 120 l odpadu

4.    Poplatok za drobný stavebný odpad

0,055 Eur/1 kg stavebného odpadu

            

Legislatíva: 

Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár