Aktuality

Oznam pre občanov

 19.02.2018

Vážení spoluobčania

Prichádza obdobie jarného upratovania v našich dvoroch a záhradách a je tu čas, kedy sa občania po dlhej zime idú poprechádzať po poliach, lúkach a lesoch. S oteplením bude v prírode pribúdať ľahko horľavých látok, hlavne suchej trávy, lístia, haluzia i odrezkov z viniča a z ovocných stromov. V jarných dňoch si majitelia objektov upratujú okolie, poľnohospodári a záhradkári čistia pozemky. Pri týchto činnostiach niektorí občania vypaľujú porasty a zakladajú oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť aj napriek tomu, že to zákon zakazuje. Veľmi často sa tento zákaz porušuje a preto sa vyskytujú v jarných mesiacoch prípady, keď pre túto nerozvážnosť musia zasahovať hasiči, pričom požiarom dochádza k veľkým materiálnym škodám ,ohrozeniu zdravia a životov občanov ako aj k ekologickým škodám. 

 Okrem materiálnych škôd, stratám na ľudských životoch a poškodenia ľudského zdravia, pri požiaroch v prírodnom prostredí dochádza vplyvom vysokej teploty k ničeniu zárodkov života v prírode, Ohňom je ohrozený hmyz, obojživelníky, plazy, drobné vtáctvo a cicavce. Drobná zver často nestačí uniknúť pred rýchlo sa šíriacim ohňom a hynie. A bez ujmy na zdraví či ohrození života nezostávajú ani ľudia.

Vysoké nebezpečenstvo, ktoré hrozí pri nepovolenom vypaľovaní porastov, pastvín a lúk hrozí najmä tam, kde sa tieto porasty nachádzajhú v blízkosti lesa, pričom často dochádza aj k rozšíreniu požiaru práve na lesný porast. Dôležitý v tomto čase je tiež dohľad nad počínaním mladistvých a detí, ich zábava býva častou príčinou požiarov.

Vážení spoluobčania!

Hasiči Vás touto cestou upozorňujú na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov ako aj na zákaz zakladania ohňa na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Za nedodržanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru ako aj za porušenie zákazu vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zákaz zakladania ohňa na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu sa dopustíte priestupku na úseku ochrany pred požiarmi, za čo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže uložiť občanovi pokutu až do výšky 331 eur. Hasiči budú v týchto inkriminovaných dňoch vykonávať pochôdzkovú a hliadkovaciu činnosť v teréne a porušovateľom predpisov hlavne vypaľovačom porastov budú ukladať blokové pokuty. 

Podnikateľským subjektom za porušenie ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi tým, že nezabezpečia vykonávanie opatrení v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo vypaľujú  porasty bylín, kríkov a stromov, zakladajú oheň v priestoroch alebo miestach, kde sa môže rozšíriť alebo spaľuje horľavé látky na voľnom priestrasntve bez písomného súhlasu okresného riaditeľstva môže byť uložená pokuta až do výsky 16,596 eur.

Vážení spoluobčania!

Treba si uvedomiť, že protiprávnym konaním dochádza nielen k priestupkom na úseku ochrany pred požiarmi, ale rozšírením požiaru na iné pozemky, lesné porasty, drevené stĺpy elektrického vedenia či susedné budovy, čím nastáva vznik ďalších škôd, ktoré bude musieť pôvodca požiaru uhradiť vlastníkom. Len zvýšenou opatrnosťou a dodržiavaním protipožiarnych predpisov možno predchádzať  požiarom a škodám, ktoré z toho následne vyplývajú.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, ORHZ-MI1-193-003/2018 v Michalovciach, 19. február 2018

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár