Aktuality

Pozvánka na OZ

 20.03.2019

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a doplnkov

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 22.03.2019 (piatok) o 17:00 hodine v budove Obecného úradu

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Údaje o rozpočte 2019 podľa Ústavného Zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti

5. Záverečný účet obce 2018 – stanovisko hlavného kontrolóra

6. Správa o činnosti HK za rok 2018

7. Prerokovanie návrhu zmluvy so S. Krakovskou - VO

8. Prerokovanie návrhu zmluvy o poskytovaní poradenstva v oblasti podnikateľských organizačných a ekonomických činností administratívnu normotvornú a právnu pomoc s MO§ AD, s.r.o.

9. Návrh na schválenie: Štatút obce, Rokovací poriadok OZ, Zásady odmeňovania poslancov OZ

10. Žiadosti o sponzorstvo

11. Správa o prebiehajúcich projektoch

12. Odsúhlasenie termínu Dňa Novešanov

13. Interpelácia poslancov

14. Záver

                                                                                                                                  

                                                                                                                              Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce


Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár